060608


Garage e rimessaggi (295)

1. Garage Parking Tiburtina

Indirizzo: Via Gian Luca Squarcialupo, 46
Telefono: 0039 06 44244924
Tipologia: Autorimessa e garage

2. Garage Ponte Milvio

Indirizzo: Via Flaminia, 474
Telefono: 0039 06 3331347
Tipologia: Autorimessa e garage

3. Garage Ripa

Indirizzo: Via degli Orti di Trastevere, 15
Telefono: 0039 06 5861854 - 06 5883597
Sito web: www.garageripa.com
Tipologia: Autorimessa e garage

4. Garage Scribonio

Indirizzo: Via Scribonio Curione, 41
Telefono: 0039 06 76902310
Tipologia: Autorimessa e garage

5. Garage Sporting

Indirizzo: Viale della Primavera, 89
Telefono: 0039 06 2412399
Tipologia: Autorimessa e garage
©2007 - Roma Versione classica